Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu
Zabrze

Program “Rodzina na 5+”

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Najcenniejszym atutem każdej społeczności jest RODZINA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, stawiając na ponadczasowe wartości, doceniając trud, jaki trzeba włożyć w wychowanie, opiekę i wykształcenie dzieci, Miasto Zabrze UCHWAŁA NR LXVII/919/23 RADY MIASTA ZABRZE z dnia z dnia 15 maja 2023r. rozpoczęło wdrażanie programu dla rodzin wielodzietnych, zastępczych oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych – ”Rodzina na 5+”

Program Rodzina na 5+

Cel programu

CELEM Programu ”Rodzina na 5+” jest zwiększenie dostępności do dóbr kultury, imprez sportowych i rekreacji poprzez stworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób uprawnionych.

Uczestnictwo w Programie

Adresaci programu

Osobami mogącymi wziąć udział w Programie są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz podopieczni zabrzańskich całodobowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, zamieszkujący na terenie Miasta Zabrze (Regulamin wydawania karty Programu ”Rodzina na 5+” oraz zasady przystępowania do Programu – w załączniku poniżej)

Co zrobić, aby otrzymać kartę uprawniającą do uczestnictwa w Programie

Uwaga!
proszę pobrać nowy wniosek do Programu „Rodzina na 5+”, który został zmieniony Zarządzeniem Nr 238/ZPS/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 970/ZPS/2011 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 09.12.2011 r. w sprawie zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie „Rodzina na 5+” zmienionego Zarządzeniem Nr 350/ZPS/2013 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30.04.2013 r.

Pięć kroków do 5+

1. Przygotuj wymagane dokumenty

Wraz z WNIOSKIEM O WYDANIE KARTY PROGRAMU „RODZINA NA 5+” należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. w przypadku wnioskodawcy – dowód osobisty – do wglądu;
  2. w przypadku rodziców/opiekunów – oświadczenie, że nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci (oświadczenie – w załączniku poniżej);
  3. w przypadku osób niezameldowanych w Zabrzu – kserokopie:
   – dzieci – akt urodzenia z nr pesel lub dowód osobisty
   – rodzice/opiekunowie – dowód osobisty i akt małżeństwa;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce oświatowej (oświadczenie – w załączniku poniżej);
  5. w przypadku rodzin zastępczych – kserokopia postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej (oryginał do wglądu);
  6.  w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych – kserokopia odpowiedniego zaświadczenia (oryginał do wglądu);
  7. w przypadku opiekuna prawnego – kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem (oryginał do wglądu).
 1.  

2. Wypełnij wniosek

(wniosek do pobrania w załączniku poniżej)

Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami, bądź na komputerze. Dane wszystkich osób muszą być kompletne.

3. Złóż wniosek

Wypełniony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (oświadczenia rodziców/opiekunów, oświadczenia dzieci powyżej 18 roku życia, kserokopie koniecznych dokumentów) należy złożyć w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu w Parku Hutniczym 8.

Prosimy o wpisanie w odpowiedniej rubryce wniosku danych do kontaktu: numeru telefonu stacjonarnego, komórkowego, adres e-mail.

4. Odbierz informację

Wniosek zostanie sprawdzony i jeśli wszystkie dane będą kompletne i wszystko będzie się zgadzać, każda osoba z rodziny otrzyma imienną kartę, na której znajdzie się imię i nazwisko, adres, numer i data ważności karty, uprawniającą (wraz z dokumentem tożsamości) do korzystania z ulg proponowanych przez Partnerów Programu.

O przygotowaniu karty zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Przyjdź po kartę

Termin realizacji wniosku o wydanie Karty wynosi do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Po tym terminie Kartę można odebrać w Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy Parku Hutniczym 8, tel. 32 630 32 33, email crr@crr.miastozabrze.pl.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości. Jeśli kart nie może odebrać wnioskodawca, prosimy o dostarczenie przez osobę odbierającą upoważnienia do odbioru kart podpisanego przez wnioskodawcę.

Karta programu

Karta jest ważna tylko z aktualnym dokumentem tożsamości, a u dzieci poniżej 6 roku życia (nie posiadających legitymacji szkolnej) tylko w obecności opiekuna z ważnym dokumentem tożsamości.

Aby korzystać z karty należy mieć zawsze przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem:

 • dorośli: dowód osobisty,
 • pełnoletnie dzieci – ważną legitymację
 • dzieci w wieku szkolnym – legitymację
 • dzieci młodsze korzystają z kart pod opieką rodziców

Termin ważności karty – zgodnie z Regulaminem wydawania karty Programu ”Rodzina na 5+” oraz zasadami przystępowania do Programu.

Partnerzy programu

Zapraszamy do udziału w Programie ”Rodzina na 5+” prywatnych przedsiębiorców, szczególnie: kina, sale zabaw dla dzieci, punkty usługowe, restauracje, kawiarnie itp.

Wszelkich informacji na temat uczestnictwa w Programie udzielą pracownicy Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu przy Parku Hutniczym 8, tel. 32 630 32 33, email crr@crr.miastozabrze.pl (wzór porozumienia dla Partnerów w załączniku poniżej)

Wszystkie firmy uczestniczące w Programie ”Rodzina na 5+” posiadają specjalne oznaczenia. Jeśli zobaczysz poniższy symbol, oznacza to, że na pewno w tym miejscu możesz skorzystać z rabatu.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielą pracownicy Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu (Park Hutniczy 8, tel.: 32 630-32-33; e-mail: crr@crr.miastozabrze.pl).

Pliki do pobrania

Zarządzenie Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zasad wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie „Rodzina na 5+”

Wniosek o wydanie/przedłużenie/wydanie duplikatu* karty Programu „Rodzina na 5+”

Program „Rodzina na 5+” – naklejka

Oświadczenie ucznia pow. 18 roku życia

Oświadczenie rodzica

Wzór porozumienia dla Partnerów programu “Rodzina na 5+”

Uchwała w sprawie uchwalenia programu “Rodzina na 5+”

Uchwała w sprawie zmiany uchwały uchwalenia programu “Rodzina na 5+”

Regulamin wydawania karty Programu „Rodzina na 5+” oraz zasady przystępowania do Programu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Beneficjenci Programu “Rodzina na 5+”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Partnerzy Programu “Rodzina na 5+”

Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.