Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

O nas

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Otwarcie Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

W dniu 8 czerwca 2021 r. zostało oficjalnie otwarte Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Podczas Konferencji towarzyszącej otwarciu CRR pod nazwą “Dom Rodzinny – bezpieczna przystań, Zabrze dla rodziny” wystąpiło kilku znanych i cenionych prelegentów z bardzo wartościowymi wykładami dotyczącymi funkcjonowania rodzin. CRR jest pierwszą taką instytucją w Polsce. To miejsce, w którym można porozmawiać o rodzinie, uzyskać pomoc w kryzysie i trudnościach, ale także wziąć udział w warsztatach
i spotkaniach rozwojowych.

Działalność CRR jest skierowana do rodzin chcących wiedzieć więcej, chcących się rozwijać, ale także przeżywających kryzys czy problem, a które nie są objęte opieką instytucji MOPR-u.

CRR to miejsce, które współpracuje z instytucjami działającymi już na terenie Miasta dla poprawy życia Rodziny w Zabrzu.

W CRR realizowane są zadania “Karty Dużej Rodziny” , Programu “Rodzina na 5 +” oraz znajduje się punkt bezpłatnego poradnictwa prawnego.

Materiał filmowy

Magdalena Aksamitowska-Kobos – Dyrektor Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

CRR powstało w odpowiedzi na potrzeby zabrzańskich rodzin i skierowany jest do rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Zabrze, chcących podnosić swoje kompetencje osobiste
i wychowawcze lub doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Odbiorcami usług CRR są rodziny chcące podnieść swoje kompetencje osobiste i wychowawcze, rodziny
w sytuacjach kryzysowych wynikających z problemów rodziców (konflikty małżonków, uzależnienia, bezrobocie), rodziny przeżywające trudności.

Pomimo szeroko rozwiniętego poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego w placówkach publicznych
i niepublicznych prowadzonych na zlecenie Miasta rodzice zazwyczaj nie korzystają z usług tych placówek
z własnej inicjatywy. Najczęściej są tam kierowani przez placówkę, do której uczęszcza ich dziecko.
Z drugiej strony system poradnictwa w obecnym kształcie sprzyja wzmacnianiu takiego modelu zachowań rodziców.

Rodzice często nie chcą korzystać z pomocy obecnie funkcjonujących jednostek na terenie Miasta, uważając, że do tych jednostek kierowane są rodziny dysfunkcyjne w znaczeniu ogólnym, a nie te przeżywające kryzys czy doświadczające problemów. W większym stopniu jest rozwinięte poradnictwo specjalistyczne, niż poradnictwo ogólne co skutkuje przekonaniem, że zgłaszają się tu rodziny z problemami, a oni mają jedynie jakąś chwilową trudność, która nie wymaga aż interwencji jednostek pomocowych czy psychologicznych np. w poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W praktyce rodziny zazwyczaj korzystają z systemu poradnictwa dopiero, gdy pojawia się kryzys, czyli trafiają do profesjonalistów zbyt późno. Świadomość rodziców (zwłaszcza u osób z niższym poziomem wykształcenia) odnośnie znaczenia wiedzy i umiejętności psychospołecznych w wychowywaniu dzieci, jest za mała, a co za tym idzie – zbyt mała jest również potrzeba podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie. Kampanie informacyjno-edukacyjne, poradniki, programy telewizyjne zwiększają poziom wiedzy rodziców na tematy związane z pielęgnacją, opieką i wychowywaniem dzieci. Jednakże wiedza ta jest fragmentaryczna. Dla wzmocnienia kompetencji rodziny w wypełnianiu jej funkcji ważne jest umożliwienie rodzinom dostępu na każdym etapie rozwoju dziecka do informacji i poradnictwa w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinnych, w szczególności przy wykorzystaniu oferty instytucji mającej bezpośredni kontakt z dzieckiem i jego rodziną. Dotyczy to zarówno obszaru opieki, edukacji oraz ochrony zdrowia.

Koncepcja działalności CRR opiera się na przekonaniu, że dziecko powinno wychowywać się w rodzinie, która powinna mieć wszechstronną pomoc ze strony służb społecznych. Rodzina ma zasadniczy wpływ na kształtowanie tożsamości i postaw człowieka oraz na jego funkcjonowanie w rolach społecznych. Podstawowym kapitałem rodziny są więzi rodzinne. Prawidłowe relacje w rodzinie chronią przed powstawaniem problemów społecznych, zwłaszcza przed uzależnieniami, przemocą, niedostosowaniem społecznym. Rodzina jest oparciem dla jednostki w sytuacjach trudnych, takich jak np. bezrobocie, przewlekłe choroby, niepełnosprawność, kryzysy psychiczne. Dobrze funkcjonująca rodzina daje jednostkom poczucie bezpieczeństwa, jest ich zapleczem w pokonywaniu przeszkód życiowych i wzmacnia rozwój.
Z kolei brak więzi rodzinnych wpływa destrukcyjnie na funkcjonowanie jednostki, jest jednym
z podstawowych źródeł deficytów.

Zakres działań Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.