Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Cele strategiczne

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Misja i wizja

Dla dobra rodziny, z inicjatywy Pani Prezydent Miasta Małgorzaty Mańki –Szulik, dla której rodzina jest fundamentem działania oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, a w szczególności dzieci, a także
w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się
i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami powołano Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu.

Priorytetem działalności CRR w Zabrzu jest tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodziny. Miasto, dla którego rodziny są głównym podmiotem działań, musi odpowiadać na ich potrzeby, dostosowując bazę usługową do ujawnionych bądź prognozowanych preferencji społecznych (potrzeb i sposobów ich zaspokajania). Polityka rodzinna, którą Miasto chce rozwijać to zespół mechanizmów i instytucji zaspakajających potrzeby rodzin, prowadzący w efekcie do integracji lokalnej wspólnoty.

Celem tej polityki jest stworzenie rodzinom przyjaznego środowiska, tzn. takiego, które będzie sprzyjało posiadaniu i wychowywaniu dzieci, które będzie stabilizowało rodziny w miejscu zamieszkania poprzez system usług społecznych mających wspomagać rodziny w jej funkcjach wychowawczych. Działalność CRR przyjmuje zasadę szybkiego i profesjonalnego reagowania na deprywację potrzeb rodziny po to, by zapobiec nawarstwianiu się problemów, których skumulowanie może doprowadzić do rozpadu więzi i struktury rodzinnej. 

Zasadom tym towarzyszyć będą działania profilaktyczne o charakterze powszechnym, uprzedzające powstawanie problemów społecznych w rodzinach i adresowane do wszystkich członków rodziny. CRR będzie wspierać rodzinę przede wszystkim poprzez korzystne dla jej  rozwoju rozwiązania uniwersalne, realizowane w różnych obszarach polityki społecznej. Z kolei dla rodzin  zagrożonych marginalizacją lub już wykluczonych społecznie, dodatkowo będą adresowane kompleksowe i długofalowe programy reintegracyjne, interdyscyplinarne
podejście do rozwiązywania problemów rodziny.

Skuteczność działań na rzecz rodziny warunkowana jest współpracą instytucji publicznych i niepublicznych świadczących usługi we wszystkich obszarach polityki społecznej. Lokalna integracja usług dla rodziny rozumiana jest poprzez uzyskania ogólnej porady dotyczącej sytuacji rodzinnej w jednym miejscu, jednak sam pakiet usług może być realizowany przez wzajemnie niezależne instytucje usługowe. Jednocześnie, aby zapewnić wysoką jakość usług niezbędne jest określenie zasad i standardów ich realizacji.

Cele strategiczne

Celem nadrzędnym działalności Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu jest zapobieganie negatywnym  stanom rzeczy, zarówno tym, które dopiero mają zaistnieć, jak i tym, które już istnieją.

Działając w myśl zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”, powinno się promować działania profilaktyczne ukierunkowane na wspieranie rodzin przeżywających chwilowe trudności oraz tworzenie coraz lepszych warunków dla poprawy jakości życia rodzin i dzieci. By podołać temu wyzwaniu niezbędna jest działanie jednostki koordynującej zapewniającej kompleksowe działania oraz ścisła współpraca pomiędzy instytucjami i organizacjami oraz wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu działań wpływających na poprawę sytuacji dziecka
i rodziny. Tak rozumiany Program może stanowić pełne, kompleksowe ujęcie systemu wsparcia dziecka i rodziny.

Celem strategicznym działalności Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu jest rozwój zintegrowanego
i kompleksowego systemu wsparcia rodzin zamieszkujących terenie Miasta poprzez:

 

Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.