Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Koncepcja programowa

Empatia - Portal Informacyjno - Usługowy

Program Centrum Rozwoju Rodziny w Zabrzu

Program Centrum Rozwoju Rodziny jest realizowany częściowo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna
i zdrowotna, Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie: 10.3.3.Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – Konkurs, a częściowo w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018.998 z późn. Zm.), oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Celem wskazanego Programu Regionalnego jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej działaniom z zakresu aktywizacji i zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez przebudowę budynku znajdującego się przy ul. Park Hutniczy 8 w Zabrzu na potrzeby utworzenia Centrum Rozwoju Rodziny. W wyniku prowadzonych prac nastąpiła poprawa stanu technicznego budynku i dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów ppoż. i innych. Projekt wynika z LPROM Miasta Zabrze.

Kompleksowa oferta wsparcia obejmować będzie utworzenie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działalności z zakresu kompleksowego wspierania rodziny w funkcjach opiekuńczo-wychowawczych (np. warsztaty, indywidualne poradnictwo, usługi asystenckie).

W ramach Regionalnego Programu realizowane są Projekty

Projekt „Działamy-zmieniamy.Centrum Rozwoju Rodziny”- wsparcie dla dzieci i młodzieży – Akademia Bohatera.

W ramach tego projektu prowadzone będą prowadzone zajęcia rozwijające kluczowe kompetencje:

  1. matematyczne i naukowo-techniczne, np. warsztaty techniczne, architektura, zajęcia
    z eksperymentów,
  2. społeczno – obywatelskie np. zajęcia taneczne, sportowe, teatralne, plastyczne czy muzyczne,
  3. inicjatywność i przedsiębiorczość, np. zajęcia fotograficzne, organizacja mini projektów, plastyczno –ekologiczne.

Projekt “Działamy-zmieniamy.Centrum Rozwoju Rodziny” – wsparcie dla rodzin

W ramach tego projektu będą realizowane:

  1. wyjścia do różnych obiektów sportowo-kulturalnych dla rodzin,
  2. poradnictwo psychologiczne, psychoterapia oraz mediacje.

Projekt “Działamy-zmieniamy 2” – wsparcie dla rodzin

W ramach tego projektu będą realizowane:

  1. asystentura rodzinna, warsztaty rodzicielskie, nauka tworzenia więzi,
  2. mini projekty, sobo technika, saturday in the park.
Ta strona korzysta z plików cookie. W zakładce Ochrona Danych Osobowych dowiesz się więcej.